Update! Riziko búrok hlavne nad Moravou nižšie, ako sa pôvodne očakávalo
— SITUACE —

00 UTC sondáže z Prostějova, Viedne, Budapešte a Popradu potvrdzujú advekciu výrazného teplotného gradientu v stredných hladinách troposféry od juhu s miernymi hodnotami MUCAPE nad zádržnou vrstvou. Aj v súvislosti s touto „vyvýšenou labilitou“ zrejme súvisel rýchlo rozvoj konvektívneho systému v ranných hodinách smerom od severného Chorvátska až po južné Poľsko. Systém sa regeneruje momentálne hlavne na jeho južnom konci. Prízemná tlaková níž má momentálne centrum nad Balkánom a na družicovej animácii je zreteľne vidieť brázdu v strednej / vyššej troposfére rýchlo sa približujúcu k severnému Taliansku.

— Česká republika —

Od Rakúska prebieha násun stratiformnej oblačnosti s vnorenou konvekciou, značne limitujúcej insoláciu. Vzhľadom na veľmi výraznú zádržnú vrstvu zrejmú zo sondáži z Viedne a Prostějova je veľká šanca, že všetka konvekcia zostane „vyvýšená“ a tak bude „efektívny“ strih vetra pomerne nízky, keďže jeho značná časť sa nachádza pod zádržnou vrstvou. Napriek tomu, hlavne s priblížením brázdy z juhu, by mohlo dôjsť k re-aktivácii konvekcie a vznik ďalšieho MCS, i keď jeho poloha bude zrejme východnejšia, než sa pôvodne predpokladalo a tak značná časť zrážok by už mohla padať skôr v stratiformnej podobne. Vzhľadom na riziko lokálnych prívalových zrážok, ak dôjde k výskytu „training“ efektu buniek, ponecháme stupeň 1 nad časťou Moravy. Iné nebezpečné javy budú mať len veľmi malú šancu na výskyt.

— Slovenská republika —

Pomerne vlhký a teplý vzduch sa rozkladá hlavne nad juhozápadnou časťou Slovenska a v prípade výraznejšej miery insolácie možno očakávať, že hodnoty MLCAPE dosiahnu 500 – 1000 J/kg, slabnúc smerom na sever a severozápad. Aj pre tento región je stále otázne, či insolácia vystačí na prekonanie výraznej zádržnej vrstvy a tvorbu konvekcie so základom v meznej planetárnej vrstve. Šanca je však značne vyššia ako pre ČR a v takom prípade by mierny strih vetra so stáčaním v najnižších hladinách mohol dopomôcť k tvorbe dobre organizovaných multiciel (ojedinelá supercela nie je vylúčená). Vzhľadom na výrazný teplotný gradient v stredných hladinách, v silnejších búrkach nevylučujeme výskyt krúp, ojedinele s priemerom nad 2 cm a intenzívnych nárazov vetra. Hlavne vo večerných hodinách je možná tvorba MCS, ktorý bude propagovať smerom na východ, s nebezpečiami prívalových zrážok a/alebo silných nárazov vetra.