Ojedinele silné až intenzívne búrky v rámci Slezska a severného Slovenska.
— SITUACE —

Medzi výraznou brázdou vyplnenou arktickou vzduchovou hmotou ležiacou nad Fínskom a výbežkom vyšších geopotenciál nad JV Európou sa vytvoril výrazný jet-stream, dosahujúci podľa sondážných meraní zo severného Poľska až ku 60 m/s okolo hladiny 300 hPa. Naše územie sa bude nachádzať v „pravej vstupnej“ časti jet-streamu, hlavne v rámci výšky 500 hPa a to pozdĺž frontálneho rozhrania, ktoré sa bude tiahnuť od severovýchodu na juhozápad. Frontálne rozhranie bude ovplyvňovať hlavne ČR, na začiatku s viac menej kvazistacionárnou polohou. V náväznosti na formovanie mezomerítkovej tlakovej níže nad S a SV Rakúskom očakávame, že „teplá“ časť frontálneho rozhrania sa vysunie viacej smerom nad J. Poľsko a tak hlavne juh Slovenska by mal byť vo veľmi teplej vzduchovej hmote.

— Slezsko až severovýchod Slovenska —

Vzhľadom na zosilnené juhozápadné prúdenie vďaka blízkosti jet-streamu a stáčanie vetra v spodných hladinách na severnej strane prízemnej tlakovej níže smerom na východ / juhovýchod, očakávame, že miera strihu vetra dosiahne pomerne zaujímavých hodnôt, na úrovni 0-6 km okolo 20 m/s, s pásom zvýšenej SREH vo vrstve 0-3 km. Miera destabilizácie by kvôli rosným bodom do 13-14°C nemala dosiahnuť významnej miery, avšak GFS ukazuje advekciu vzduchovej hmoty s výraznejším teplotným gradientom od JZ (viditeľným napríklad na polnočnej sondáži z Viedne). Najvyššie hodnoty CAPE zrejme budú pozorované nad V/SV Slovenskom. Vcelku by situácia umožňovala vznik dobre organizovaným búrkam, vrátane superciel, s primárnymi hrozbami veľkých krúp alebo nárazov vetra nad 25 m/s. Avšak modely sa značne nezhodnú na miere konvektívnej iniciácie, vzhľadom na relatívne neaktívnu frontálnu zónu a nevýrazné miery advekcie pozitívnej vorticity / divergencie vo vyšších hladinách troposféry. Je pravdepodobné, že vývoj búrok zostane skôr izolovaný a viazaný skôr na orografiu. Napriek tomuto limitujúcemu faktoru vydávame Stupeň 1 na izolované silné až intenzívne búrky.

— Južné Čechy, Vysočina, Morava, Severovýchodné Čechy —

Modely poukazujú na aktivizáciu frontálneho pásma hlavne vo večerných hodinách, vzhľadom na vývoj mezomerítkovej níže, jej postup smerom na východ a prechod nevýraznej brázdy v hladine okolo 700 hPa. Miera lability je neurčitá, avšak je pravdepodobné, že hlavne v rámci V a JV Moravy by mohli dosiahnuť hodnoty CAPE hodnôt rádovo stovky J/kg. Strih vetra zostane nad regiónom pomerne silný. Je pravdepodobné, že večer prejde zrážkový systém, s vnorenou konvekciou, avšak zrejme na „chladnej“ strane frontu a konvekcia zostane vyvýšená. Pre neurčitosť ohľadom budúceho scenára vydávame zatiaľ len najnižšiu pravdepodobnosť búrok, bez stupňa 1, avšak na základe ďalšieho vývoja sa riziko môže zvýšiť.